Podmienky ochrany osobných údajov

Poskytovateľ - Mgr. Tomáš Bukovský, IČO: 704 12 651, sídlom Šaumannova 4399/1a, Brno 61500, je správcom osobných údajov registrovaným na Úrade pre ochranu osobných údajov ČR pod registračným číslom 00060062.

Používateľ webu môže byť v priebehu prehliadania tohto webu požiadaný o dobrovoľné zadanie e-mailovej adresy. Týmto zadaním udeľuje Užívateľ Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu: e-mail, IP adresa a iné údaje o zariadení. Poskytnutie údajov pre tieto účely nie je zákonným ani zmluvným požiadavkou a je tak dobrovoľné. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov s tým, že môže byť kedykoľvek odvolaný .

Osobné údaje zadané užívateľom nie sú poskytované žiadnej tretej strane. Fyzické uloženie týchto dát je zabezpečené na serveroch poskytovateľa webhostingu, firmy WEDOS Internet, a.s.

Pri zadávaní e-mailovej adresy Užívateľ dobrovoľne súhlasí s tým, aby mu prostredníctvom poskytnutého kontaktu pre elektronickú komunikáciu (e-mailová adresa) bola Poskytovateľom zasielaná komerčné oznamy týkajúce sa výrobkov alebo služieb tretích strán. Frekvencia týchto obchodných oznámení je maximálne 1x mesačne. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať odhlásením odberu, a to spôsobom popísaným v každom zo zasielaných oznámení.

Užívateľ môže Poskytovateľa kedykoľvek požiadať o vymazanie jeho kontaktných údajov z databázy. A to buď pomocou odkazu "Odhlásiť" v pätičke odosielaných e-mailov, alebo na adrese bukovsky2[zavináč]volny.cz.